فناوری اطلاعات وارتباطات
دوستان عزیزباعضویت در وبلاگ همفکری کنید

 

مقدمه

بسياري ازاقتصاد دانان ،متخصصان وآينده نگرها براين عقيده اند كه درسالهاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد عصراطلاعات ساخته است وبسياري ازجنبه هاي اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي حيات بشررا دستخوش تحولي عميق نموده است.يكي ازابعاد اين تحول تغييرات عميقي است كه درروابط اقتصادي بين افراد ،شركتها ودولتها به وجود آمده است . مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر شركتها با يكديگر افراد وباشركتها به سرعت ازحالت سنتي خمود كه عمدتا مبتني برمبادله برمبناي اسناد ومدارك كاغذي است خارج شده وبه سوي انجام مبادلات ازطريق بهره گيري ازسيستم هاي مبتني براطلاعات الكترونيكي درحركت است.تجارت الكترونيكي به دليل سرعت،كارايي ،كاهش هزينه ها وبهره برداري ازفرصتهاي زودگذر عرصه جديدي رادررقابت گشوده است تا آنجا كه گفته مي شود عقب افتادن ازاين سير تحول نتيجه اي جزمنزوي شدن درعرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.

 مفاهيم اوليه تجارت

مشتري (customer) : هرفردي كه كالا ،خدمات با اطلات را ازفروشنده دريافت كرده وبه ازاي آن پول پرداخت كند.

فروشنده (seller) : هرفردي كه كالا يا خدمات رابه مشتري ارائه داده وبه ازاي آن ازمشتري پول را دريافت كند.

مصرف كننده (consumer) : هرفردي كه اطلاعات، كالا يا خدمات راازفروشنده خريداري كرده وازآنها براي توليد كالايا محصول ديگر استفاده مي كند.

واسطه (broker): هرفردي كه كالا ،اطلاعات يا خدمات را ازفروشنده خريداري كرده به مشتريان مي فروشد،كه دراين انتقال كالا،خدمات يا اطلاعات ازفروشنده به مشتريان سود مي برد.

معامله (تراكنش ) (_transaction): هرگونه مبادله كالا،خدمات يا اطلاعات رامعامله گويند.

تجارت (business): هرنوع معامله اي كه به پول ختم شود، تجارت ناميده مي شود.

كالا :هرچيزي كه درمعامله قابل تبادل باشد كالا ناميده مي شود.

 

اصول تجارت

براي تجارت بايد اصولي را درنظر گرفت كه به برخي ازاين اصول اشاره مي كنيم:

1- موجود بودن كالا ياسرويس براي فروش. اولين اصل خريد وفروش اين است كه كالا يا سرويسي براي خريد وفروش وجود داشته باشد.اين كالا مي تواند هرچيزي باشد.اين كالا را مي توانيد ازتوليد كننده يا توزيع كننده آن كالا خريداري كرد.

2- مكان .براي عرضه كالا بايد مكاني داشته باشيد تابتوانيد كالا را از آن مكان به دفتر فروش برسانيد.

3- جذب مشتري.براي جلب وجذب مشتري نياز به بازاريابي داريد.يكي ازروش هاي جلب مشتري ،تبليغاب است . درتجارت الكترونيك كالاها رابرروي وب سايت ها معرفي مي كنند.

4- داشتن سيستم دريافت پول . هرفروشنده بايد سيستمي براي دريافت پول ازمشتري داشته باشد.برخي ازفروشگاه ها كالا هاي خود را به صورت نقدي ،اقساط ،چكي مي فروشند. درتجارت الكترونيك معمولا شركت ها وبازرگانان ازطريق كارت اعتباري پول راوصول مي كنند.

5- تحويل كالا. فروشگاه پس ازفروش كالا بايد آن را به خريدار تحويل دهد.برخي ازفروشگاه ها پس ازدريافت پول ،كالا را به مشتري تحويل مي دهند. درتجارت الكترونيك كالاها را درمنزل به روش پست كردن تحويل مي دهند.

6- روشي براي دريافت سفارش. اين روش مخصوص تجارت الكترونيك است براي اين منظور معمولا ازفرم هاي online استفاده مي كنند.

 

تاريخچه تاريخچه الكترونيك

استفاده ازفناوري هاي الكترونيكي درانجام امور بازرگاني پيشينه اي نسبتا طولاني دارد. درحقيقت ،نيازبه تجارت الكترونيكي ازتقاضاهاي بخشهاي خصوصي وعمومي براي استفاده ازتكنولو‍ژي اطلاعات به منظور كسب رضايت مشتري ،و هماهنگي موثردرون سازماني نشات گرفته است.

مي توان گفت اين نوع تجارت ،ازحدود سال 1965 آغازشدكه مصرف كنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشينهاي خودپرداز(ATM) دريافت كرده وخريدهاي خودراراباكارتهاي اعتباري انجام دهند .پيش ازتوسعه تكنولوژي هاي مبتني براينترنت درسالهاي آغازين دهه 90 ،شركت هاي بزرگ دست به ايجاد شبكه هاي كامپيوتري با ارتباطات مشخص ،محدود واستاندارد شده براي مبادله اطلاعات تجاري ميان يكديگرزدند.اين روش ،مبادله الكترونيكي داده ها (EDI) ناميده شد.

در آن سالها ،لفظ تجارت الكترونيكي مترادف با مبادله الكترونيكي داده ها بود.ايجاد وتوسعه اينترنت وشبكه جهان گستر ،باعث خلق فرصتهاي زيادي براي توسعه وپيشرفت زيرساخت ها وكاربردهاي تجارت الكترونيك گرديد.ازنظراستادان جهش تكنولوژي اطلاعات دودوره بيست ساله سرگذاشته واكنون وارد دوره سوم شده است.

1955-1974: عصرپردازش الكترونيكي داده ها (EDP)

1975-1994:عصرسيستمهاي اطلاعاتي مديريت (MIS)

1995-2014:عصراينترنت (Internet)

هربيست ساله ،امكانات تجارت الكترونيكي رامتناسب باتوانايي هاي تكنولوژي اطلاعاتي آن عصرفراهم آورده است .درحاليكه ماشينهاي خودپرداز وكارتهاي اعتباري درعصربيست ساله نخست به جريان افتادند،درعصردوم امكان استفاده ازمبادله الكترونيكي داده ها(EDI) ، سيستم بانكي بين الملي ( Swift) وانتقال وجه الكترونيكي ( EFT ) فراهم شد.

اما توسعه اينترنت وكاربردهاي تجاري آن، باعث تحولي اساسي دراين روند شده است ،به گونه اي كه درروند تكاملي تجارت الكترونيك ،مي توان ميان تجارت الكترونيكي سنتي ونوع اينترنتي آن تمايز محسوسي قائل شد.

 

تعريف تجارت الكترونيك

تعريف عام تجارت: هرنوع ارائه كالا يا خدمات ، كه معمولاً به خاطر پول انجام مي پذيرد.

ازتجارت الكترونيك ، تعاريف متعددي ارائه شده است.

تعريف تجارت الكترونيك ازديدگاه Clarke :

هرنوع مبادله اطلاعات مربوط با امورتجاري ازطريق ابزار الكترونيكي ، حتي تلفن وفاكس .

تعريف تجارت الكترونيك ازديدگاه اتحاديه اروپا

تعريف 1:انجام تجارت به صورت الكترونيكي

تعريف 2: هرشكلي ازمبادله تجاري كه درآن طرفين به جاي تبادلات فيزيكي ياتماس مستقيم فيزيكي ،به صورت الكترنيكي تعامل كنند.

 

تعريف تجارت الكترونيك ازديدگاه ارتباطات:

تحول خدمات،كالا ومحصولات اطلاعاتي ازطريق خطوط تلفن ، شبكه هاي كامپيوتري وساير وسائل ارتباطي.

تعريف تجارت الكترونيك ازديدگاه فناوري اطلاعات :

آن دسته ازكاربردهاي فناوري اطلاعات كه به صورت سيستمي براي پشتيباني وپيشرفت دادن جريان كاري ومبادلات تجاري ايجاد شده است.

 

تعريف تجارت الكترونيك :

تعامل سيستمها ارتباطي ( Communication) ، سيستمهاي مديريت اطلاعات ( Data Management) و امنيت(Security) كه بواسطه آنها امكان مبادله اطلاعات تجاري دررابطه با فروش محصولات ويا خدمات ميسرمي گردد.

 

جايگاه تجارت الكترونيك درايران (Commerce in Iran-E)

درايران استفاده عمومي ازاينترنت بيشتردرداشگاه ها وبه منظور انجام امورتحقيقاتي است ومراكزايجاد شده درشهرها نيزدرسطح محدودي فعاليت مي نمايند وكاربران بيشتربه منظورالكتريكي وتلفن ازراه دور،ازاينترنت استفاده مي كنند .بعلاوه بسياري ازقوانين وبسترهاي لازم براي تجارت الكترونيك دركشور هنوزفراهم نگاشته است .بنابراين نيم توان انتظار داشت كه تجارت الكترونيك به سرعت درجامعه گسترش يابد.رتبه بندي EUI براي سال 2000 درزمينه تجارت الكترونيك در60كشوردنيا مؤيد همين ادعاست

دراين رتبه بندي كه درحقيقت سهولت وميزان دسترسي به تجارت الكترونيك رادركشورها نشان مي دهدازدوشاخص كلي محيط تجاري وارتباطات شده است براي شاخص محيط تجاري از70 معيار مختلفي ازقبيل گستردگي اقتصاد،چشم اندازثبات سياسي ،محيط نظارتي ،مالياتي ودرجه آزادي تجارت و سرمايه گذاري استفاده شده است كه براساس اين شاخص نمره كشورما از10 عدد3 است كه دررتبه 59 قراردارد. شاخص ديگراطلاعات است كه ازمعيارهايي ازقبيل گستردگي شبكه مخابرات وارتباطات وديگرمعيار هاي مبين وضعيت دسترسي به اينترنت مانند هزينه اتصال به اينترنت ،نرخ سواد و .... تشكيل شده است .براساس اين شاخص نيز نمره كشور عدد 3از10 است كه رتبه 56 قرار دارد درمجموعه دوشاخص جايگاه كشور مارتبه 58 ازميان 60 كشوربررسي شده است.

 

دلايل عقب ماندگي تجارت الكترونيك درايران

دلايل متعددي را مي توان دربيان علل عقب ماندگي تجارت الكترونيك درايران برشمرد كه مهمترين آنها عبارتند از:

- نبود بسترها وتجهيزات شبكه اي و ارتباطي لازم براي دسترسي سريع وآسان مردم به اينترنت

-عدم وجود قوانين مدون ومصوب تجارت الكترونيك

- فقدان نظام بانكداري الكترونيكي نوين درسيستم بانكي كشور

-عدم پشتيباني بسياراز شركت هاي تجاري فعال درزمينه تجارت الكترونيك ازكشورمان وهمچنين عدم وجود مراكز وشركت هاي دولتي وخصوصي خدمات دهنده تجارت الكترونيك دركشور

-پايين بودن سطح آگاهي وتوجه مردم به الكترونيك وفناوري اطلاعات دركشور (عدم فرهنگ سازي مناسب )

 

 فضاي بازارالكترونيك چيست؟

بازارهاي الكترونيك معمولا به معاملات وحراج هاي روي شبكه ،مانند بازارهاي سهام ازطريق اينترنت ، اشاره دارد.

فضاي بازارالكترونيك به پديده اقتصادي اشاره دارد كه محصولات ،واسطه ها ومشتريان به صورت الكترونيك باهم تماس ومبادله دارند.

 

فروشگاه اينترنتي چيست؟

فروشگاهي برروي اينترنت مي باشد كه فروشگان مي توانند كالاهاي ومحصولات خود راازطريق اين فروشگاه عرضه كنند وخريداران مي توانند محصولات ارائه شده دراين فروشگاه راانتخاب كرده وبخرند.

 

حراج ها ي الكترونيكي

دريك حراج معمو لا فروشنده مبلغ مورد نظر خوررا اعلان مي كندو خريداران به پيشنهاد قيمت مي پردازند.

حراجهاي الكترونيكي ،اهميت زيادي براي شبكه ها خريد وفروش بسياري ازشركت ها وافراد دارند. حراجهاي الكترونيكي ،براي خريداران امكان دسترسي به كالاها وخدمات رادرهر جايي كه حراجي وجود داشته باشد،بوجود مي آورند. اطلاعاتي درمورد خريد ازقبيل قمتها ،محصولات ،عرضه ،تقاضا وغيره قابل دسترسي مي باشدكه اين خصوصيات ،منافعي راهم براي خريداران وهم براي فروشندگان وهم براي حراج كنندگان الكترونيكي دربردارد.

 

 فرايند حراج وحمايت نرم افزاري

نرم افزارهاي مختلفي جهت كمك به خريداران وفروشندگان وبه منظور يافتن يك حراج يا تكميل يك فعاليت ،وجود دارند. خريداران وفروشندگان معمولا ازطريق يك فرايند جارمرحله اي پيش مي روند:

مرحله اول :تحقيق ومقايسه

حراج هايي درصدها سايت جهان موجود مي باشند. بنابراين خريداران وفروشندگان نيازبه تحقيقات گسترده ومقايسه براي انتخاب وشركت درحراجيهايي با موقعيتهاي مطلوب دارند.

مرحله دوم :شروع يك حراج

فروشندگان مي توانند فهرست ،عوامل ،برنامه وقيمت كالاهايشان رادرسايت ثبت كنند. خريداران هم تاريخچه فروشندگان وديگرجزييات رابررسي وبدين ترتيب سايت انتخاب شده را ثبت مي كنند.

مرحله سوم :پيشنهاد واقعي

دراين مرحله ،خريداران مي توانند پيشنهادات خود راارائه دهند ويا ابزارهاي نرم افزاري را به جاي خودشان بكاربرند.

مرحله چهارم :روال كار پس ازحراج

زماني كه حراج كامل شد ،فعاليتهاي پس از حراج كه شامل گزارشات پست الكترونيكي و برنامه هاي پرداخت وارسال مي باشد ،شروع مي شوند. يك نوع ابزار پس ازحراج Easy!Auction است.

 

 

عناصرتجارت الكترونيك

براي اجراي تجارت الكترونيك به عناصر زيرنياز است.

1. پست الكترونيك. پيام ها يانامه هايي هستند كه ازطريق شبكه هاي مخابراتي مبادله مي شوندوامكان ذخيره برروي كامپيوتررادارند.

2. تبادل الكترونيكي داده ها. براي انتقال داده هاي با حجم زياد مي توان ازتبادل الكترونيكي داده ها استفاده كرد.

3. اينترنت وتجارت الكترونيك . يكي ازعناصراصلي تجارت الكترونيك ، اينترنت است .اينترنت موجب مي شود تاشركت هاي كوچك به راحتي بتوانند كالاي خودشان رادرديد جامعه قراردهند وبه فروش برسانند.

4. پروتكل هاي انتقال پول درتجارت الكترونيك.يكي ازبخش هاي بسيارمهم تجارت الكترونيك ،روش انتقال پول درتجارت الكترونيك است.

 

مزاياي تجارت الكترونيك

1- با استفاده ازتجارت الکترونیک از آنجا که داده ها به دفعات وارد سیستم نمی شود، امکان بروزاشتباه کاهش می یابد2. - با استفاده از پرداخت الکترونیکی در زمان لازم برای ورود مجدد داده ها در سیستم صرفه جوئی می شود.

3 - استفاده از تجارت الکترونیک و پرداخت الكترونیكی هزینه نیروی کار به واسطه عدم ورود مجدد داده ها به کامپیوتر کاهش می یابد.4- با استفاده ازتجارت الکترونیكی و پرداخت الكترونیكی تأخیر های زمانی جریان اطلاعات از روانی و اطمینان بیشتری برخوردار می شود.

همچنین در موارد زیر تجارت الکترونیکی و پرداخت الكترونیكی ابزار مناسبی به شمار می روند. حجم زیادی از عملیات استاندارد تکراری. حیطه عملیاتی بسیار محدود. رقابت شدید که نیازمند بهبود قابل توجه در بهره وری است. محدویت های زمان عملیاتی . در مواردی که طرف های تجاری خواستار مبادله اسناد بدون استفاده از کاغذ باشند. در زمینه تجارت الكترونیكی بین المللی برآورد شده است که هزینه تهیه اسناد کاغذی برای معاملاتی به ارزش 2 تریلیون دلار در حدود 140 میلیارد دلاراست که این رقم معادل 7 درصد ارزش کالاهای مبادله شده است

 

. مزایای دیگر برای تجارت الکترونیکی و پرداخت الكترونیكی نیز وجود داردکه عبارتند از:

 

الف: صرفه جوئی در هزینه ها اداری: منافع حاصل از اجرای سیستم تجارت بدون کاغذ صرفه جوئی در هزینه های اداری از قبیل چاپ اوراق، پاکت ها، تمبر، تلکس، فاکس و کپی و همچنین زمان صرف شده در جمع آوری و فراهم سازی داده ها ،ماشین نویسی،بایگانی و آرشیو ،پست کردن و کنترل و رفع اشکالات برای هر مورد است.

ب- مزایای سیکل سریع تر تجاری: یک سیستم موفق تجارت الکترونیکی و پرداخت الكترونیكی می تواند به طور قابل ملاحظه ای زمان مصرفی از سفارش تا حمل یا از تاریخ صدور صورت حساب تا دریافت وجه آن را کم کرده نهایتاً باعث تقلیل هزینه هیا انبارداری حسابهای دریافتنی و در نتیجه بهبود وضعیت نقدینگی و نیز آزاد سازی بخشی از سرمایه گردد. تجارت بدون کاغذ نه فقط باعث بالا رفتن سرعت انجام عملیات تجارت الكترونیكی می شود،بلکه در نتیجه افزایش کمیت و کیفیت اطلاعات قابل اشتراک فی ما بین طرفین تجاری باعث امنیت بیشتر در زنجیره عرضه و پرداخت الكترونیكی نیز می گردد. زنجیره عرضه و پرداخت الكترونیكی کالا این امکان را فراهم می آورد تا ذخیره های احتیاطی که قبلاً به خاطر عدم اطمینان در بخش های مختلف نگهداری می شد حذف شود

. ج- مزایای استراتژیک تجارت الکترونیکی و پرداخت الكترونیكی : شامل رضایت بیشتر مشتری ، ارتقاء روابط فروشندگان، بهبود روابط بازرگانی، افزایش سهم بازار بالا رفتن توان رقابت ،پیروزی در گرفتن کار، افزایش میزان بهره وری کارکنان و ایجاد خلاقیت است.

 

معايب تجارت الكترونيك

- تاثير ناشناخته آن برروابط اجتماعي انسانها

- كاهش حجم فروش

- كاهش نيروي شاغل ( افزايش نرخ بيكاري)

- كاهش سرمايه گذاري صنعتي

- كاهش توليد شركت هاي ورشكسته

- تسلط زبان وفرهنگ انگليسي كه دردرازمدت زبان،فرهنگ وهويت كشورها به نفع اينترنت ازبين مي رود.

 

موانع وچالشها

راه اندازي وگسترش تجارت الكترونيكي دركشوربا موانع وچالشهاي به شرح زير روبه رو مي باشد.

1. فقدان زمينه هاي حقوقي لازم براي استفاده ازتجارت الكترونيكي ازقبيل عدم مقبوليت اسناد وامضاهاي الكترونيكي درقوانين ومقررات جاري كشور.

2. نبود سيستم انتقال الكترونيكي وجوه وكارتهاي اعتباري

3. محدوديت خطوط ارتباطي وسرعت پايين آنها درانتفال داده هاي الكترونيكي .

4. نبودشبكه اصلي تجارت الكترونيكي دركشوروسخت افزار ونرم افزارمربوط به آن.

5. عدم اطلاع كافي موسسات بزرگ وكوچك داخلي ازتجارت الكترونيكي ومزاياي آن.

6. كمبود دانش وفرهنگي استفاده ازتجارت الكترونيكي وشبكه اينترنت.

7. حقوق گمركي ومالياتهاي قابل وصول ازتجارت الكترونيكي.

 

انواع تراكنش هاي تجارت الكترونيك

انواع تراكنش هاي تجارت الكترونيك عبارتنداز:

1. مدل تجارت به تجارت (B2B)

2. مدل تجارت به مصرف كننده (B2C)

3. مدل مصرف كننده به مصرف كننده (C2C)

4. مدل مصرف كننده به تجارت(C2B)

5. مدل تجارت نقطه به نقطه (P2P)

6. مدل تجارت به اداره (B2A)

7. مدل مصرف كننده به اداره (C2A)

1- مدل تجارت به تجارت

اين مدل يك رابطه تجاري بين يك شركت تجاري با شركت ها ي تجاري ديگراست. اين مدل اولين خريد وفروش معاملات الكترونيكي است كه بيشترين سود رادارد. دراين مدل شركت تجاري علاوه بر شناسايي شركت هاي مشتري بايد واسطه ها را نيز شناسايي كند. نمونه اي ازشركت هاي موفق دراين تجارت .عبارتند از:Intel ، IBM

2- مدل تجارت به مصرف كننده

اين مدل شامل تجارت هايي مي شود كه شركت ها تجاري ،كالا وخدماتشان را به افراد جامعه ارائه مي دهند. دراين تجارت يك طرف توليد كننده كالا يا خدمات (فروشنده )ودرطرف ديگر آن خريدار(مصرف كننده ) قرار دارد. بيشترين سهم درآنجام اين مدل تجارت راخرده فروشان تشكيل مي دهند .

3- مدل مصرف كننده به مصرف كننده

دراين مدل شركت امكاناتي براي مشتريان خود فراهم مي نمايد تا آنهاربتوانند كالا وخدمات خود را توسط مشتريان ديگر به فروش برسانند.

4- مدل مصرف كننده به تجارت

اين مدل ،افرادي راشامل مي شود كه كالا ها وخدمات خودرا به شركت ها ارائه مي دهند.

5- مدل تجارت نقطه به نقطه

اين مدل معمولا براي تسويه حساب كردن خريداران وفروشندگان دريك حراجي به كار مي رود.اين مدل پروتكلي رافراهم مي آورد تا خريداران وفروشندگان بتوانند مستقيما پولي را مبادله نمايند.

6- مدل تجارت به اداره

اين مدل شامل كليه معاملات تجاري بين شركت هاي خصوصي وسازمان هاي دولتي است .

7- مدل مصرف كننده به اداره

اين مدل شامل تجارتي است كه بين مصرف كننده وادارات دولتي ارائه مي شود .

 

پرداختهاي الكترونيكي

درسيستم هاي قديمي ،مصرف كنندگان ،ازپول نقد،چك وكارتهاي اعتباري براي پرداختهاي خوداستفاده مي نمودند.

طي چند سال اخيروبارشد روزافزون تجارت الكترونيكي ،تصورمي شود بيشترين رشد مبادلات تجارت الكترونيكي درB2C باشد.ولي امروز حدود 85 درصد مبادلات الكترونيكي به صورت B2B است كه بندرت ازكارتهاي اعتباري دراين معاملات استفاده مي شود وبيشترقابل پرداخت با سيستم هاي قديمي هستند. انتظار مي رود درآينده نزديك اكثراين پرداختها به صورت الكترونيكي وبه عبارتي ازطريق وجوه وچك هاي الكترونيكي انجام پذيرد. درپرداختهاي الكترونيكي ،علاوه بركارتهاي اعتباري ومبادلاتي، وجوه ديگري ازاين كارتها ازقبيل كارتهاي هوشمند ، وجوه ،چكهاي و حواله هاي الكترونيكي را مي توان نام برد.

نقطه مشترك همه اين روشها،آن است كه همگي ،توانايي انتقال يك پرداخت ازشخص به شخص ديگررادرداخل شبكه وبدون آن كه نياز به ديدارآن دوشخص باشد ،دارند.

 

 دلايل پرداخت الكترونيك

يكي ازمزاياي مهم فناوري اطلاعات پرداخت الكترونيك است كه به دلايل زير لارم است:

· فرسودگي اسكناس ها وهزينه سنگين تعويض آنها.

· حجم اسكناس ها.

· جعل اسكناس .

· پيشرفت فناوري اطلاعات وامنيت آن.

 

پول الكترونيكي

يكي ازروش هاي انتقال پول درتجارت الكترونيك پول الكترونيك مي باشد.

پول الكترونيكي ،يكي ازدستاوردهاي فن آوري اطلاعات است كه جايگزين خوبي براي پول كاغذي وسكه مي باشد .دراين روش ،ازقبل مبلغي پرداخت شده ودرمقابل آن پول الكترونيكي دريافت مي گردد. اين پول هنگام خريد براي فروشنده فرستاده مي شود. پول الكترونيكي ازطريق سرويس دهندگان مالي قابل خريد بوده ودرهرزمان قابل تعويض باپول كاغذي خواهدبود. براي جلوگيري ازخرج كرده چندباره پول الكترونيكي ، سرويس دهندگان مالي بايد بخش بزرگي ازليست پولهاي خرج شده رانگاهداري نمايد.

 

ويژگي هاي پول الكترونيكي

پول الكترونيكي بايد ويژگي هاي زيررادارا باشد:

· معين بودن مقدارپول

· عدم وجود ردپا ازطرزخرج شدن

· عدم امكان كپي برداري

· داشتن حريم خصوصي

· امنيت

· قابليت انتقال

· قابليت خرد شدن

 

امنيت درتجارت الكترونيك

درسال 1988 شخصي به نام رابرت موريس ،ويروسي را وارد اينترنت كرد كه براي چند روزي درفعاليتها وخدمات تعدادي ازشبكه ها ،وقفه ايجاد كرد.پس ازآن به مدت 10سال ويروس قابل توجهي روي شبكه توزيع نگرديد.تااينكه درتاريخ 26 مارس 1999 ويروسMelissa / W97M به خبر اول شبكه هاي خبري و وب سايت هاي اينترنتي جهان مبدل شد.

براوردها حاكيست كه اين ويروس موفق به آلوده كردن 15تا 20درصد ازرايانه هاي شخصي شد كه درشركت هاي تجاري ونهادهاي اداري به كارگرفته شده بودند .اين ويروس باچنان سرعتي منتشرمي شد كه شركت هايي ما نند اينتل ومايكروسافت كه ازنرم افزار outlook استفاده مي كردند مجبور شدند براي جلوگيري ازوارد آمدن هرگونه خسارت ايميل خودرابه طورموقت ازكاربيندازند.اين ويروس به گونه اي برنامه ريزي شده بودكه خود رابراي 50نفرازافراديكه درفهرست تماس ايميل هرفرد قرارداشتند ارسال مي كرد.پيام آلوده اي كه براي ديگركاربران ارسال ميشد حاوي اين جمله بود "اين همان سندي است كه تودنبالش بودي آن رابه كس ديگري نشان نده" به هرپيام يك فايل word ضميمه شده بود كه اگر كاربر باكليك كردن برروي آن فايل مذكوررا بازمي كرد،رايانه اش را به ويروس Melissa آلوده مي كرد . اين ويروس امروزه به طور كامل ريشه كن شده است.

 

 منابع

كتاب تجارت الكترونيك درهزاره سوم

كتاب مباني فناوري اطلاعات

سايت گوگل لينك www.iritn.com و تجارت الكترونيك دركشور

            
جمعه 26 اسفند 1394برچسب:, :: 10:47
homauon ranjbari

 

 
اشاره
شرکت مایکروسافت نرم افزارهای متعددی را تحت عنوان
microsoft server system در کنار سیستم عامل اصلی سرور خود یعنی ویندوز 2000 تا 2003 عرضه کرده که وظیفه ارایه سرویس های متعددی را از انواع شبکه ای گرفته تا امنیت وغیره به عهده دارند در شماره گذشته با سرور بانک اطلاعات مایکروسافت یعنی sql server آشنا شدیم و در این شماره قصد داریم به سرور کنترل ارتباط شبکه یعنی ISA Server بپردازیم .
آشنایی
برنامه قدرتمند ارتقاء و امنیت شبکه مایکروسافت ISA SERVER نام دارد این برنامه با استفاده از
سرویس های و سیاست های وامکاناتی که در اختیار کاربران قرار می دهد قادر است به عنوان راه حلی در شبکه های مجازی (vpn)و یا برپا کردن فضای حایل به عنوان cache جهت دسترسی سریع تر به صفحات وب مورد استفاده قرار گیرد . همچین این برنامه قادر است با ایجاد یک دیواره آتش در لایه Application شبکه فعالیت سرویس هایمختلف یک شبکه ویندوزی مثل وب سرور IIS سرویس های دسترسی از راه دور (Routingand Remote Access) را از طریق فیلترگذاری و کنترل پورت ها تحت نظر گرفته و فضای امنی را برای آن ها فراهم کند . این برنامه با اسنفاده از نظارت دایمی خود بر پروتکل امنیتی SSI و فیلتر کردن درخواست های HTTP که به سرور می رسد وب سرور و ایمیل را از خطر حمله هکر ها دور نگه می دارد . به همین ترتیب کلیه ارتباطات شبکه ای که با یک سرور بر قرار
می شود از ارتباط DIA UP ساده گرفته ا ارتباط با سرور exchange و یا IIS باید مشکوک با سرور مسدود گردد .
سایت مایکروسافت برای بررسی اهمیت وجود ISA ذر یک شبکه کلیه راه حل های این برنامه را که با استفاده از سرویس ها و امکانات ویژه موجود در آن ارایه گشته است به هفت سناریو یا وضعیت مختلف تقسیم کرده که به آن ها می پردازیم .
سناریوی اول
از ISA برای تأمین امنیت ایمیل ها استفاده می شود . ISA Server با استفاده از دو روش استاندارد یعنی SSLDECRYOTION و همچنین HTTPFILTERING اولا از ورود کد های مشهور به MALICIOUS که عمدتا بدنه انواع کرم ها و ویروس ها را می سازند جلوگیری به عمل می آورد و ثانیا محتوای در خواست های HTTP را برای بررسی مجوز دسترسی آن ها و صلاحیت دریاف و ارسال اطلاعات مورد کنکاش قرار می دهد . در این حالت,ISA همچنین از هر نوع اتصال افراد با اسم کاربردی ANONYMOUS که می تواند منشأ شکستن رمز عبور های مجازی یک سرویس دهنده ایمیل شود,جلوگیری می کند . به هر حال با وجود این که یک ایمیل سرور مثل
exchange راه حل های امنیتی مخصوص به خود را دارد . اما وجود ISA به عنوان دیواره آتش یک نقطه قوت برای شبکه به حساب می آید .
ضمن این که در نسخه های جدید ISA امکان ایجاد زنجیره ای از سرور های ISA که بتوانند با یک سرور exchange در تماس بوده و در خواست های کاربرانرا با سرعت چند برابر مورد بررسی قرار دهد باعث شده تا اکنون به ISA عنوان فایروالی که با قدرت انجام توازن بار ترافیکی,سرعت بیشتری را در اختیار کاربران قرار می دهد در نظر گرفته شود . (شکل 1)
سناریوی دوم
ISA می تواند در تأمین امنیت و دسترسی از راه دور نیز مورد استفادهقرار گیرد . در این سناریو,یک شرکت برخی از اطلاعات سازمان خود را برای استفاده عموم در معرض دید و یا استفاده کاربران خارج از سازمان قرار می دهد . بهعنوان مثال بسیاری از شرکت ها مسایل تبلیغاتی و گاهی اوقات سیستم سفارش دهی خود را در قالب اینترنت و یا اینترانت برای کاربران باز می گذارند تا آن ها بتوانند از این طریق با شرکت ارتباط برقرار نمایند . در این شورتISA می تواند به صورت واسط بین کاربران و سرویس های ارایه شده توسط وب سرور یا بانک اطلاعاتی sql server که مشغول ارایه سرویس به محیط خارج است,قرار گرفته و بدین وسیله امنیت دسترسی کاربران به سرویس های مجاز و حفاظت از منابع محرمانه موجود در سیستم را فراهم آورد . (شکل2)
سناریوی سوم
در این سناریو,دو شبکه LAN مجزا متعلق به دو شرکت مختلف که در برخی موارد همکاری اطلاعاتی دارند,توسط فضای اینترنت و از طریق سرور ها و دروازه های vpn با یکدیگر در ارتباط هستند . به عنوان مثال یکی از شرکای یک شرکت تجاری,محصولات آن شرکت را به فروش رسانده و درصدی از سود آن را از آن خود می کند . در این روش به صورت مداوم و یا در ساعات معینی از شبانه روز,امکان ردوبدل اطلاعات بین دو شرکت مذکور وجود دارد . در این زمانISA می تواند با استفاده از روش ENCRYPTION از به سرقت رفتن اطلاعات ارسالی و دریافتی در حین مبادله جلوگیری کند . در حالی که هیچکدام از دو طرف احساس نمی کنند که فضای حایلی ذر این vpn مشغول کنترل ارتباط بین آنهاست

            
جمعه 26 اسفند 1394برچسب:, :: 10:34
homauon ranjbari

 

 

چالشهای فناوری اطلاعات در ایران

 

با توجه به نقش فناوری اطلاعات در ایجاد اعتقاد عمومی مردم نسبت به دولت و لزوم توسعه فناوری اطلاعات در کشور این سوال مطرح می شود که آیا کشور ما ظرفیت ها و قابلیتهای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات را دارد؟ آیا مدیریت کلان کشور که بخش عمده ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی دولتی است،آمادگی طراحی،ایجاد،توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات را دارد؟

آنچه اکنون جامعه ایران را در استفاده ی همه جانبه از ابزارهای فناوری اطلاعات رنج می دهد عدم توسعه یافتگی مدیریتی در ابعاد فرهنگی،علمی،زیر ساختی و اقتصادی است. از مهمترین موانع و مشکلات بر سر راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور می توان موارد زیر را بر شمرد:

1-   اکثر مدیران کشور که برنامه ریزی و تصمیم گیری در زمینه توسعه فناوری اطلاعات را بر عهده دارند از دانش لازم در زمینه فناوری اطلاعات برخوردار نیستند.

2-   عدم توجه جدی به آمزش علمی و عملی مدیران باعث شده تا آنها نتوانند زمینه به کارگیری مناسب بودجه ها را در توسعه فناوری اطلاعات فراهم کنند.

3-   نظام اداری کشور به عوارض منفی بوروکراسی دچار است. از این رو در سازمانهای دولتی توجه جدی برای توسعه علمی فناوری اطلاعات در بین کارکنان دولتی وجود ندارد و این موضوع یکی از دلایل عمده نارسایی در انتقال خدمات رسانی به مردم براساس فناوری اطلاعات است.

4-   آموزش های علمی و کلاسیک در زمینه فناوری اطلاعات در کشور وجود ندارد بلکه بیشتر دانش عمومی نسبت به فناوری اطلاعات وجود دارد.

5-   علاوه بر توسعه فرهنگی که نقش مهمی در توسعه عمومی فناوری اطلاعات دارد توسعه قانونی نیز برای استحکام و ضمانت اجرایی این بخش لازم الاجرا است.ولی با این وجود هنوز هیچ یک از دستگاههای مسئول نسبت به طراحی و تدوین قوانین جوامع فناوری اطلاعات اهتمام نورزیده اند و در نتیجه آشفتگی و بی برنامگی بر کلیه طرح های توسعه فناوری اطلاعات در ایران سایه افکنده است.

6-   نداشتن زیرساخت های انتقال، زیرساخت های امنیتی و قوانین مناسب،یکی دیگر از مشکلات مهم فناوری اطلاعات در کشور است.

7-   یکی از مشکلات اساسی کشور ایران عدم هماهنگی اصولی میان سازمانهای مختلف بخش دولتی می باشد و در این بین فناوری اطلاعات نیز از این ناهماهنگی بی بهره نبوده و نهادهای بسیاری خود را مسئول و صاحب نظر معرفی می نمایند.

8-   یکی از مشکلات و موانع اساسی عدم توسعه فناوری اطلاعات بی توجهی رسانه های ملی به آن است. به عنوان مثال اگر رسانه های ملی پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و گاز از طریق اینترنت را تبلیغ کنند از فشار کاری تحویلداران بانکها کاسته خواهد شد و آنها می توانند به ساسی عدم توسعه فناوری اطلاعات بی توجهی رسانه های ملی به آن است.  و در این بین فناوری اطلاعات نیز از این ناهماکارهای دیگری بپردازند. به نظر می رسد که دولتها باید برای توسعه فناوری اطلاعات یارانه های کلانی بپردازند.

چالشهای تغییر

یکی  از ویزگی های عمده فناوری اطلاعات تغییراتی است که در عمل، رفتار، دانش، و اطلاعات افراد و سازمانها بوجود می آورد. در واقع می توان گفت که فناوری اطلاعات یک انقلاب در شیوه ارائه خدمات ارائه می کند.

در روزهای نخستین فناوری،تغییر،تدریجی بود و زیاد قابل توجه نبود. ظهور کامپیوترهای شخصی سرعت تغییر را شتاب بخشید و وقتی به منظور فعالیتهای سودآور در دسترس قرارگرفت تغییرات به صورت نمایی و انقلابی درآمد. تا حدود زیادی مطالعه شما در مورد فناوری مطالعه درباره تغییر است.

فناوری دنیای اطراف ما را چگونه تغییر می دهد؟ تاثیر فناوری اطلاعات وسیع و متنوع است. فناوری اطلاغات توانایی تغییر یا ایجاد موارد زیر را دارد:

  • داخل سازمان. روش جدیدگردش کار، گروه های، پایه دانش، محصولات، خدمات و ارتباطات را خلق می کند.
  • ساختار سازمان. روابط جدید ارائه گزارش، افزایش گستره ی کنترل، حقوق اتخاذ تصمیم محلی، نظارت و سرپرستی، قسمت بندی، دیدگاه جغرافیایی و سازمانهای مجازی را آسان می کند.
  • روابط داخل سازمانی. ایجاد روابط جدید بین مشتری- عرضه کننده، مشارکتها و اتخاذ.
  • اقتصاد. تغییر ماهیت بازارها از طریق تجارت الکترونیک، عدم میانجی گری، شکل های جدید بازاریابی و تبلیغات، مشارکتها و پیوستگی ها، هزینه معاملات، حالتهای حاکم بر روابط مشتری- عرضه کننده.
  • آموزش. ارتقای آموزش خارج از محیط دانشگاه از طریق کنفرانس ویدوویی، پست الکترونیک، ملاقات های الکترونیکی، گروه افزار، سخنرانی الکترونیکی. آموزش از راه دور با پست الکترونیک، گروه افزار و کنفرانس ویدئویی را آسان می کند. دسترسی گسترده به مطالب مرجع را فراهم می کند، انجام پروژه های را که باید توسط چند نفر اجرا شود مستقل از مکان و زمان تسهیل میکند.
  • توسعه ملی. حضور شرکتهی کوچک را در عرصه بین المللی فراهم کرده و انجام تجارت را آسان می سازد. قابلیت دسترسی به اطلاعات زیاد، احتمالا مربوط به حکومت های معین و ارائه فرمت هایی به منظور اصلاح آموزشی.

            
یک شنبه 20 فروردين 1391برچسب:, :: 9:26
homauon ranjbari

 


فناوری اطلاعات (فا) [۱] (به انگلیسی: Information Technology یا IT)، همچنانکه به‌وسیله انجمن فناوری اطلاعات آمریکا (ITAA‎) تعریف شده‌است، «به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه می‌پردازد». به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد.

اخیرا تغییر اندکی در این عبارت داده می‌شود تا این اصطلاح به طور روشن دایره ارتباطات الکترونیک را نیز شامل گردد. بنابراین عده‌ای بیشتر مایلند تا عبارت «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (Information and Communications Technology) یا به اختصار ICT را به کار برند.
تعریف
فناوری اطلاعات بسیار از علم رایانه وسیع‌تر (و مبهم تر) است. این اصطلاح در دهه ۱۹۹۰ جایگزین اصطلاحات پردازش داده‌ها و سیستم‌های اطلاعات مدیریت شد که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۶۰ بسیار رایج بودند. فناوری اطلاعات معمولاً به تولید و پردازش و نگهداری و توزیع اطلاعات در موسسات بزرگ اشاره دارد.

دانش فناوری اطلاعات و رایانه با هم فرق می‌کنند، البته در موارد زیادی با هم اشتراک دارند. اگر علم رایانه را مشابه مهندسی مکانیک بگیریم، فناوری اطلاعات مشابه صنعت حمل و نقل است. در صنعت حمل و نقل، خودرو و راه‌آهن و هواپیما و کشتی داریم. همه این‌ها را مهندسان مکانیک طرح می‌کنند. در عین حال در صنعت حمل و نقل مسائل مربوط به مدیریت ناوگان و مدیریت ترافیک و تعیین استراتژی حمل و نقل در سطح شرکت و شهر و کشور مطرح است که ربط مستقیمی به مهندسی مکانیک ندارد اما فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی‌سی‌تی) مهمترین مقوله در این زمینه‌است. [۳]
عناصر اصلی
فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسی (انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار) است، به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد می‌شود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فراراه خود قرار می‌دهد: [۴]

انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری
ساز و کار: قوانین، مقررات و روشها، سازوکارهای بهبود و رشد، سازوکارهای ارزش گذاری و مالی
ابزار: نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه و ارتباطات
ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی
زمینه‌های فناوری اطلاعات
امروزه معنای اصطلاح «فناوری اطلاعات» بسیار وسیع شده‌است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را دربر می‌گیرد و نسبت به قبل شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌است. چتر فناوری اطلاعات تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد. متخصصین فناوری اطلاعات وظایف متنوعی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. چندی از زمینه‌های فعالیت متخصصین فناوری اطلاعات می‌تواند موارد زیر باشند: [۲] فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

مدیریت اطلاعات
پیاده‌سازی شبکه‌های رایانه‌ای
مهندسی رایانه
طراحی سیستم‌های پایگاه داده
مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی
سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت
مدیریت سیستم‌ها
در ایران متولی اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میدانند
فناوری اطلاعات در دانشگاه‌های ایران
در بیشتر کشورها این دانش در دانشگاه‌ها با عنوان رشته «فناوری اطلاعات» (Information Technology) شناخته می‌شود، در حالیکه در ایران بر اساس تصمیم سازمان آموزش عالی کشور عنوان «مهندسی فناوری اطلاعات» برای این رشته بکار برده می‌شود و رشته ای نیز تحت عنوان مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً در دانشگاههای ایران تدریس می شود همچنین رشته‌ای با عنوان فقط «فناوری اطلاعات» وجود ندارد.[نیازمند منبع] همچنین رشتهٔ میان‌رشته‌ای دیگری با عنوان رشته «مدیریت فناوری اطلاعات» در دانشگاه‌های ایران و دیگر کشورها وجود دارد که از ترکیب دو رشته "مدیریت" و «فناوری اطلاعات» به وجود آمده‌است. رشته مهندسی فناوری اطلاعات به چگونگی سازماندهی و ساماندهی داده‌ها می‌پردازد و رشته مدیریت فناوری اطلاعات به چگونگی تدوین سیستم و استفاده از داده‌ها می‌پردازد. هرکدام از این رشته‌ها دارای گرایش‌های ویژه خود هستند که در دانشگاه‌های ایران به شرح زیر اند:

گرایش‌های رشته مهندسی فناوری اطلاعات:

تجارت الکترونیکی
سیستم‌های چندرسانه‌ای
مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی
امنیت اطلاعات
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
گرایش‌های رشته مدیریت فناوری اطلاعات:

مدیریت منابع اطلاعاتی
سیستم‌های اطلاعات پیشرفته
نظام کیفیت فراگیر
گرایش‌های رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات:

ارتباطات سیار
دیتا و امنیت شبکه
مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سیستمهای چند رسانه ای
مدیریت شبکه           
پنج شنبه 27 اسفند 1390برچسب:, :: 21:26
homauon ranjbari

چگونه دو تا کامپیوتر را با هم شبکه کنیم؟


 

برای شبکه کردن دو رایانه شما احتیاج به سخت افزار شبکه روی هر دو سیستم و به مقدار لازم کابل شبکه دارید.

لوازم مورد نیاز:

1/کارت شبکه

2/کابل شبکه

3/هاب

روش های اتصال:

1/سیم کشی دیتا به صورت تو کار

2/قرار دادن سیم ها در کف اتاق

 

 

3/استفاده از سیم کشی برق داخل ساختمان

4/استفاده از سیم کشی تلفن داخل ساختمان

برای راه اندازی شبکه در منزل خود این 3 کار را باید انجام دهید:

1/انتخاب فناوری مناسب شبکه(اترنت)

2/خرید و نصب سخت افزار مناسب

3/تنظیم و آماده سازی سیستم

ویندوز اکس پی قسمتی به نام نتورک ستاپ ویزارد دارد که تنظیمات شبکه را برای شما انجام میدهد.

 

 

 

 

3/استفاده از سیم کشی برق داخل ساختمان

4/استفاده از سیم کشی تلفن داخل ساختمان

برای راه اندازی شبکه در منزل خود این 3 کار را باید انجام دهید:

1/انتخاب فناوری مناسب شبکه(اترنت)

2/خرید و نصب سخت افزار مناسب

3/تنظیم و آماده سازی سیستم

ویندوز اکس پی قسمتی به نام نتورک ستاپ ویزارد دارد که تنظیمات شبکه را برای شما انجام میدهد.

 

 

گام دوم آدرس آی پی است.

آدرس آی پی نشانی هر کامپیوتر در شبکه است.

آدرس آی پی در واقع یک شماره ی 4 قسمتی است.هر قسمت عددی است از 0 تا 255که با علامت نقطه از قسمت بعدی مشخص می شود.مثل192.128.0.1

 

 

 

منبع:

سایت های جستجو شده در اینترنت.           
پنج شنبه 25 اسفند 1390برچسب:, :: 21:29
homauon ranjbari

صفحه قبل 1 صفحه بعد

درباره وبلاگ


انسانی که درزندگی وحیات دیگران وحتی خویش ، خودش رابی معنی وواهی می داند ، نه تنها بدبختی بیش نیست بلکه صلاحیت زندگی هم ندارد. ( آلبرت انشتین )
آخرین مطالب
نويسندگان
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان فناوری اطلاعات وارتباطات و آدرس homauon.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 4
بازدید هفته : 5
بازدید ماه : 60
بازدید کل : 24736
تعداد مطالب : 5
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1Alternative content